Holding
Biotpad
Ljuske od jaja, vrećice od čaja, ostaci voća i povrća, ostaci kruha, vrtni i zeleni otpad (cvijeće, granje, lišće, trava, zemlja iz lončanica), kora drveta, borove iglice, piljevina… čine gotovo trećinu kućnog otpada.  

Biootpad je moguće odlagati  u spremnike sa smeđim poklopcem ili u manjim količinama donijeti u reciklažno dvorište. Također, možemo ga koristiti za dobivanje komposta u vlastitom vrtu. 

Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Biootpad možemo koristiti i za proizvodnju bioplina. Bioplin je ekološko biogorivo koje se može koristiti za proizvodnjuelektrične energije ili kao pogonsko gorivo u vozilima, kao zamjena za benzin.

Ispisi stranicu