loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Gospodarenje otpadom

Sadašnji način gospodarenja otpadom

Sadašnji način gospodarenja otpadom

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina nadležan je za

Organizacija gospodarenja otpadom

Organizacija gospodarenja otpadom

Jedinice područne (regionalne) samouprave nadležne su za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagališta otpada, a

Plan organizacije gospodarenja otpadom

Plan organizacije gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godinu definira centar za gospodarenje otpadom kao sklop više međusobno funkcionalni

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu

Promidžbene aktivnosti

Promidžbene aktivnosti

Shodno najavama i Pozivu na javne tribine "Brinem o otpadu, brinem o budućnosti" a vezano uz provedbu Ugovora usluge vidljivosti i promidžbe Projekta