loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Plan organizacije gospodarenja otpadom

Plan organizacije gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godinu definira centar za gospodarenje otpadom kao sklop više međusobno funkcionalni i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u mogu odvijati različite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, a može se sastojati od:

 • centra za ponovnu uporabu,
 • reciklažnog dvorišta,
 • reciklažnog dvorišta za građevinski otpad,
 • postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica),
 • postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
 • postrojenja/oprema za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada,
 • postrojenja za mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada,
 • odlagališne plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i
 • odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.
 • U CGO-u se mogu zaprimati slijedeće vrste otpada:
 • krupni (glomazni) otpad,
 • odvojeno prikupljeni otpadni papir/karton, plastika, metal, staklo,
 • odvojeno prikupljeni biootpad,
 • građevni otpad,
 • građevni otpad koji sadrži azbest,
 • inertni proizvodni otpad,
 • miješani komunalni otpad.

Navedene vrste otpada se u CGO dopremaju neposredno putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika, ili iz pretovarnih stanica. Prilikom planiranja kapaciteta CGO-a potrebno je za svaki izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve u gospodarenju otpadom koji se trebaju postići Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti, te poduzeti sve druge radnje propisane Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina i ZOGO-om.

Isto tako, nadležan je za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagališta otpada, osiguravanje kapaciteta za obradu miješanog komunalnog otpada i otpada koji preostaje nakon obrade miješanog komunalnog otpada. Također, Grad Zagreb dužan je, sukladno ZOGO-u, provoditi Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina.

U tu svrhu je i osnovan Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. koji će u narednom razdoblju djelovati na gospodarski učinkovit i po zdravlje ljudi i po okoliš učinkovit način.