loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Sadašnji način gospodarenja otpadom

Sadašnji način gospodarenja otpadom

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti, te poduzeti sve druge radnje propisane Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina i ZOGO-om.

Isto tako, nadležan je za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagališta otpada, osiguravanje kapaciteta za obradu miješanog komunalnog otpada i otpada koji preostaje nakon obrade miješanog komunalnog otpada. Također, Grad Zagreb dužan je, sukladno ZOGO-u, provoditi Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina.

U tu svrhu je i osnovan Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. koji će u narednom razdoblju djelovati na gospodarski učinkovit i po zdravlje ljudi i po okoliš učinkovit način.