loading
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš
Štedimo resurse i sačuvajmo okoliš

Sustav gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu

Sustav gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu

Imajući u vidu činjenicu kako donošenje Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu predstavlja složeni proces koji se sastoji od niza aktivnosti (provedba postupaka javne nabave, odobrenja nadležnih tijela i sl.), aktivnosti pokrenute u 2017. godini nastaviti će se i u 2018. godini.

Detaljna i precizna priprema i planiranje aktivnosti važan su element za ispunjavanje svih zahtjeva/uvjeta – tehnička dokumentacija, potrebne dozvole, rješenja i suglasnosti, koji su nužni za efikasno povlačenje sredstava iz fondova EU.

Za ispunjenje gore navedenih uvjeta nužna je suradnja i koordinirani napori svih struktura u Gradu Zagrebu, kao i učinkovita suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i FZOEU, a sve u svrhu povlačenja predviđenih sredstava iz Europske unije, te kako bi trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. građanima Grada Zagreba osiguralo suvremeno, održivo gospodarenje otpadom uz najpovoljnije financiranje.

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom RH proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa.
Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu, ovim Planom definiraju se sljedeći ciljevi koji se moraju dostići do 2022. godine.

 

Br.

Cilj

 

 

1.

Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

Cilj 1.1

Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

Cilj 1.2

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)

Cilj 1.3

Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada

Cilj 1.4

Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

2.

Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Cilj 2.1

Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

Cilj 2.2

Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Cilj 2.3

Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

Cilj 2.4

Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom

Cilj 2.5

Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu

Cilj 2.6

Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

3.

Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom

4.

Sanirati lokacije onečišćene otpadom

5.

Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

6.

Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom

7.

Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

8.

Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom


Kako bi zaustavili trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećali stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjili udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom:

  1. sprječavanje nastanka otpada,
  2. priprema za ponovnu uporabu,
  3. recikliranje,
  4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
  5. zbrinjavanje otpada.