loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Lokacijska dozvola za građenje građevine za pretovar biootpada s područja Grada Zagreba na k.č.br.139/16 k.o. Žitnjak

Lokacijska dozvola za  građenje građevine za pretovar biootpada s područja Grada Zagreba na k.č.br.139/16 k.o. Žitnjak
02. siječnja 2023.

Grad Zagreb, Grad Novska i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su dana 10. travnja 2019. godine Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, koje će zajednički koristiti Grad Zagreb i Grad Novska.

Nakon što je Studija izvodljivosti "Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba" prihvaćena od Gradske skupštine Grada Zagreba koja je donijela Zaključak o prihvaćanju  (službeni Glasnik Grada Zagreba br. 28 od 04.studenog 2020.godine), 12. studenog 2020. prihvatilo ju je i Gradsko vijeće Grada Novske (Klasa: 351-01/20-01/12, URBROJ: 2176/04-01-20-2).

Na temelju prihvaćanja Studije izvodljivosti od strane Gradske skupštine Grada Zagreba i Gradskog vijeća Grada Novske, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. podnio je  dana 21.07.2021. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. a skupine – Postrojenje za obradu biootpada. Lokacijska dozvola izdana je u Novskoj dana 17.09.2021. Klasa: UP/I-350-05/21-01/000010, URBROJ: 2176/01-08-1/2-21-0009. Lokacijska dozvola postala je pravomoćna dana 07.10.2021. Klasa: UP/I-350-05/21-01/000010, URBROJ: 2176/01-08-1/2-21-0010.

Dana 13.12.2022. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine namijenje gospodarenju otpadom  - građevine za pretovar biootpada s područja Grada Zagreba na k.č.br. 139/16 k.o. Žitnjak. Lokacijska dozvola izdana je u Zagrebu dana 27.12.2022. Klasa: UP/I-350-05/22-01/000367, URBROJ: 251-10-21-1/022-22-0005. Lokacijska dozvola postala je pravomoćna 25.01.2023. Klasa: UP/I-350-05/22-01/000367, URBROJ: 251-10-21-1/024-23-0007.

 

LOKACIJSKA DOZVOLA 

PRAVOMOĆNOST - PRETOVARNA STANICA ZA BIOOTPAD