loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Lokacijska dozvola "Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)"

Lokacijska dozvola
19. listopada 2021.

Nacionalnim Planom gospodarenja otpadom propisane su odgovarajuće mjere za postizanje ciljeva unapređenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom, pri čemu se cilj 1.4. odnosni se na odlaganje manje od 25% komunalnog otpada uz pretpostavku da su postignuti ciljevi 1.2. (Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) i 1.3. (Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada). Implementacijski Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., usvojen Odlukom Vlade RH 25.5.2017. godine navodi da je za postizanje ciljeva 1.2. putem mjere M 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike1 i dr. (sortirnica) i M 1.2.1 Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila između ostalog potrebna 'Priprema projektne dokumentacije za postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)'

Sa navedenim ciljevima usklađeni su i ciljevi Grada Zagreba, propisani Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018-2023 (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 13/18), a sukladno odrednicama zakona, izrađen je Idejni projekt Postrojenja za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba, s transformatorskim stanicama i sunčanom fotonaponskom elektranom u sklopu kojeg je dostavljena sva propisana dokumentacija određena čl. 127. Zakona o prostornom uređenju. Temeljem Idejnog projekta, dana 14. rujna 2021. godine, izdana je Lokacijska dozvola (Klasa: UP/I-350-05/21-001/204, Urbroj: 251-13-21-1/024-21-19) u skladu s Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 -pročišćeni tekst).

 

Lokacijska dozvola - Postrojenje za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba