loading
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost
Čuvajmo okoliš oblikujmo budućnost

Na Resniku započela obrada/drobljenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba za vrijeme trajanja uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik

Na Resniku započela obrada/drobljenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba za vrijeme trajanja uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik
25. kolovoza 2023.

Dana 30. ožujka 2023. godine na 21. sjednici Gradske skupštine grada Zagreba donesena je „Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom“ (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/23), KLASA : 024-01/23-03/106, URBROJ: 251-16-04-23-5, kojom je određeno da će se materijal od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom privremeno skladištiti na nekretninama označenim kao z.k.č.br. 400/1, z.k.č.br. 400/2, z.k.č.br. 400/3, z.k.č.br. 405, z.k.č.br. 408, z.k.č.br.409, z.k.č.br. 419/1 te dijelu z.k.č.br. 395/7, sve k.o. Resnika koje prema stanju u katastarskom operatu odgovaraju k.č.br. 108, k.č.br. 109/1, k.č.br. 109/2, k.č.br.110, k.č.br. 120, k.č.br. 121, k.č.br. 1149 i k.č.br. 1135, sve k.o. Žitnjak i zajedno čine privremeno skladište građevinskog materijala Resnik. 

03. kolovoza 2023. godine za potrebe uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala ZCGO d.o.o. potpisao je sa Gradom Zagrebom „Ugovor o pružanju usluge obrade/drobljenja materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba za vrijeme trajanja uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik“.

Predmetna usluga provodit će se Mobilnom drobilicom Marke: TEREX, TIP: FINLAY I-100RS, Serijski broj: TRXC100VOMMA 6632 koju je ZCGO d.o.o., nabavio putem otvorenog postupka Javne nabave velike vrijednosti ev.br.:008-003-20-2021-EVV, a za koju su temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) ranije osigurana EU sredstva sufinanciranja, pri čemu je mobilna drobilica započela s radom na lokaciji dana 25.08.2023.