loading
Promijenimo navike i gospodarimo otpadom
Promijenimo navike i gospodarimo otpadom

O nama

O nama

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/30085 od 2. siječnja 2014. godine osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2 (dalje u tekstu: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.), čiji jedini osnivač je Grad Zagreb.

Naime, sukladno tada važećem Zakonu o otpadu (“Narodne novine” broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (“Narodne novine” broj 85/07, 126/10, 31/11 I 46/15) predviđeno je uvođenje integralnog sustava gospodarenja otpadom, odnosno planira se izgradnja centara za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: CGO) na županijskoj/regionalnoj razini, kao najvažnijih infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom te sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske.

Imajući u vidu naprijed navedeno Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. je osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje CGO-a Grada Zagreba.

Održivo gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša i održivog razvoja, te zahtijeva prioritetno rješavanje u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije, čija je 28. članica od srpnja 2013. godine i Republika Hrvatska.

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve CGO-e sagraditi i sva odlagališta sanirati do 31. prosinca 2018. godine.

U svrhu ispunjenja pregovaračkih stajališta vezanih uz Poglavlja 27 – Okoliš, te što efikasnijeg korištenja sredstava EU fondova i ispunjenja ciljeva iz strateških i planskih dokumenata RH u području gospodarenja otpadom postizanja, posebno s Direktivom o odlagalištima otpada, bilo je nužno ubrzati pripremu i izgradnju CGO-a te istovremeno provoditi sanacije i zatvaranje postojećih odlagališta, a s obzirom na značajna financijska sredstva potrebna za provedbu predmetnih projekata, planirana je i prijava istih za sufinanciranje sredstvima EU fondova.

Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2017. su slijedeći:

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (”Narodne novine” broj 130/05);
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (”Narodne novine” broj 3/17);
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj 94/13)- dalje u tekstu: ZOGO;
 • ZagrebPlan – Razvojna strategija Grada Zagreba 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12, 3/14, 26/14);
 • Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 23/14, 7/15);
 • Međunarodni okvir određen je UN Konvencijom o kontroli prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju – Baselska konvencija (”Narodne novine” broj 3/94– Međunarodni ugovori) te Direktivama Europske unije, poglavito Direktivom 2008/98/EC Europskog parlamenta i vijeća o gospodarenju otpadom.
 • Navedena Direktiva temelji se na društvu usmjerenom na reciklažu te je odredila slijedeće prioritete gospodarenja otpadom:
 • Sprječavanje nastanka otpada,
 • Priprema za ponovnu uporabu,
 • Recikliranje,
 • Ponovno korištenje (oporaba), npr. energetsko korištenje i
 • Odlaganje.
 • Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, te se mora osigurati na način da otpad koji preostaje nakon postupka termičke obrade i koji se zbrinjava odlaganjem, ne predstavlja opasnost za buduće generacije.
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godinu definira centar za gospodarenje otpadom kao sklop više međusobno funkcionalni i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u mogu odvijati različite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, a može se sastojati od:
 • centra za ponovnu uporabu,
 • reciklažnog dvorišta,
 • reciklažnog dvorišta za građevinski otpad,
 • postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica),
 • postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
 • postrojenja/oprema za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada,
 • postrojenja za mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada,
 • odlagališne plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i
 • odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.
 • U CGO-u se mogu zaprimati slijedeće vrste otpada:
 • krupni (glomazni) otpad,
 • odvojeno prikupljeni otpadni papir/karton, plastika, metal, staklo,
 • odvojeno prikupljeni biootpad,
 • građevni otpad,
 • građevni otpad koji sadrži azbest,
 • inertni proizvodni otpad,
 • miješani komunalni otpad.

Navedene vrste otpada se u CGO dopremaju neposredno putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika, ili iz pretovarnih stanica. Prilikom planiranja kapaciteta CGO-a potrebno je za svaki izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve u gospodarenju otpadom koji se trebaju postići Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine.

                Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti, te poduzeti sve druge radnje propisane Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina i ZOGO-om.

Isto tako, nadležan je za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagališta otpada, osiguravanje kapaciteta za obradu miješanog komunalnog otpada i otpada koji preostaje nakon obrade miješanog komunalnog otpada. Također, Grad Zagreb dužan je, sukladno ZOGO-u, provoditi Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina.

U tu svrhu je i osnovan Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. koji će u narednom razdoblju djelovati na gospodarski učinkovit i po zdravlje ljudi i po okoliš učinkovit način.

Vlasnik: Grad Zagreb 100 %
Skupština društva:
- Tomislav Tomašević, mag. pol., gradonačelnik Grada Zagreba
- dr.sc. Danijela Dolenec , zamjenica gradonačelnika
- dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika
Uprava:
- Igor Zgomba - direktor

Važni linkovi